Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Ks. Piotra Skargi w Szamotułach i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem".

§2

Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szamotuły.

§4

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

§5

Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół według zasad przyjętych w dalszych postanowieniach statutu.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. utrzymywanie łączności wychowanków z Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach oraz działalność na rzecz dalszego rozwoju macierzystej szkoły średniej oraz Ziemi Szamotulskiej,

 2. Skupianie wychowanków dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,

 3. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia oraz uczniom i wychowankom szkoły.

§8

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:

 1. kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły, jej patrona i wychowanków,
 2. popularyzowanie prac naukowo​-badawczych i monograficznych o historii szkoły oraz dokonaniach patrona i wychowanków szkoły,
 3. stałą współpracę z władzami szkoły i Ziemi Szamotulskiej,
 4. udzielanie pomocy szkole w kształceniu i wychowaniu uczniów,

 5. utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą i branie udziału w jej uroczystościach,

 6. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych , sportowych, turystycznych i zjazdów koleżeńskich oraz spotkań towarzyskich i okolicznościowych,

 7. prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej,

 8. działalność kół, zespołów i komisji problemowych.